Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28.06.2024

/
/
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28.06.2024

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28.06.2024

Zarząd spółki pod firmą Mc Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041061, posiadającej NIP: 5272123475, REGON: 013011367 (dalej jako: „Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2024 roku na godz. 9.00 w Krakowie (30-102) w budynku przy ul. Morawskiego 5 (I piętro).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki będzie się przedstawiał następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2023 rok.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2023.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2023.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie Zgromadzenia. 

Zarząd informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ukazało się w dniu 5 czerwca 2024 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 108/2024, poz. 27681.

Może Cię również zainteresować

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29.06.2023

Zarząd Spółki pod firmą Mc Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041061, posiadającej NIP 5272123475, REGON 013011367 (dalej jako: “Spółka”), niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego...
2023, 19 czerwca

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 09.09.2022

Zarząd spółki pod firmą Mc Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041061, posiadającej NIP 5272123475, REGON 013011367 (dalej jako: “Spółka”), niniejszym informuje, o zwołaniu Zwyczajnego...
2022, 9 września

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd spółki pod firmą Mc Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000041061, posiadającej NIP 5272123475, REGON 013011367 (dalej jako: “Spółka”), niniejszym informuje, o zwołaniu...
2021, 2 września

Ogłoszenie 22 kwietnia 2021 r.

Zarząd spółki pod firmą Mc Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stosownie do art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019 o zm. ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj.:...
2021, 22 kwietnia

Ogłoszenie 7 kwietnia 2021 r.

Zarząd spółki pod firmą Mc Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stosownie do art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019 o zm. ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj.:...
2021, 7 kwietnia

Ogłoszenie 23 marca 2021 r

Zarząd spółki pod firmą Mc Comp S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stosownie do art. 16 ustawy z dn. 30.08.2019 o zm. ustawy KSH oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj.:...
2021, 23 marca